Thông báo

Về kế hoạch học kỳ hè và thi lại các học phần chưa đạt đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2017 – 2018

5/25/2018 2:15:16 PM

                 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                 Số: 917 /TB-ĐHQB                                                                                   Quảng Bình, ngày 21  tháng 5  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học kỳ hè và thi lại các học phần chưa đạt

đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2017 – 2018

 

 
   

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định tổ chức thi lại đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-DHQB ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; Căn cứ Biên chế, Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ hè và kế hoạch thi lại các học phần chưa đạt trong năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên chính quy như sau:

1) Tổ chức học kỳ hè:

- Thời gian học: Dự kiến bố trí học trong khoảng từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/7/2018 và thi kết thúc học phần từ ngày 30/7/2018 đến 12/8/2018.

- Thời hạn nộp đơn học kỳ hè: từ ngày 28/5/2018 đến 15/6/2018.

- Sinh viên phải có đơn đăng ký học có chữ ký đồng ý của Trưởng khoa (sinh viên lập danh sách theo lớp) nộp cho Phòng Đào tạo.

- Đối tượng: Sinh viên có nhu cầu học lại học phần chưa đạt, học cải thiện điểm hoặc sinh viên không tham gia học các học phần theo kế hoạch của chương trình đào tạo vì lý do cá nhân...

Nhà trường sẽ xem xét, tổ chức giảng dạy các học phần nếu có đủ sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học phần. Các trường hợp đặc biệt Nhà trường sẽ xem xét quyết định riêng.

- Học phí học kỳ hè: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà trường.

2) Tổ chức thi lại:

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 30/7/2018 đến 12/8/2018.

- Thời hạn nộp đơn thi lại: từ ngày 28/5/2018 đến 15/7/2018.

-  Đối tượng:  Sinh viên có nhu cầu thi lại các học phần đã học trong năm 2017 - 2018 mà chưa đạt do không tham dự kỳ thi (có lí do chính đáng) hoặc bị điểm F. Với mỗi học phần chưa đạt, sinh viên chỉ được phép thi lại một lần. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi phải đăng ký học lại.

- Sinh viên phải có đơn đăng ký thi lại có chữ ký đồng ý của Trưởng khoa và Giảng viên bộ môn đó (sinh viên lập danh sách theo lớp) nộp cho Phòng Đào tạo.

- Lệ phí thi lại: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà trường.

Nhận được thông báo này yêu cầu các Trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa thông báo và hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên của khoa mình để thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị;                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, ĐT.

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                TS. Bùi Khắc Sơn

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình