Giới thiệu

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

7/31/2017 9:20:47 AM

1. SỨ MẠNG

Khoa Khoa học Cơ bản (KHCB) - Trường Đại học Quảng Bình là một khoa chuyên môn đảm nhận việc đào tạo  các khối ngành khoa học tự nhiên và KHoa học xã hội bao gồm Toán học, Vật lí,  Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; Khoa luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. TẦM NHÌN

* Tầm nhìn chiến lược

Khoa KHCB phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Tăng cường hợp tác với các khoa, viện trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới việc đào tạo đa ngành và đào tạo sau đại học, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển bền vững.

* Tầm nhìn đến năm 2020

Khoa KHCB phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Tăng cường hợp tác với các khoa viện trong và ngoài nước để tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương và cả nước; Khoa dự kiến mở một số ngành đào tạo ngoài sư phạm và đào tạo chương trình thạc sĩ.

* Tầm nhìn đến năm 2030

Khoa KHCB phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước về các lĩnh vực Khoa học cơ bản; Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với các khoa viện trong và ngoài nước theo hướng chất lượng, hiệu quả đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển bền vững; Khoa dự kiến mở ít nhất một ngành đào tạo tiến sĩ.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chất lượng, hiệu quả và bền vững;

- Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của Khoa. Khoa KHCB luôn lấy chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội làm nền tảng và tiêu chí để phấn đấu.

...

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu chung 7/31/2017 9:21:12 AM

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN 7/7/2017 7:40:56 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình