Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHCB

6/8/2021 10:19:59 AM
Khoa KHCB có 42 CBGV, trong đó 02 PGS, 10 TS, 11 NCS, 18 ThS, 01 cử nhân.. Ban lãnh đạo khoa KHCB gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

TT

              HỌ TÊN

Nhiệm vụ được phân công

1

 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của khoa KHCB theo quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

PGS.TS. Nguyễn Thành Chung

 

2

 

- Phó trưởng khoa 

- Phụ trách công tác sinh viên, đoàn thanh niên, liên chi hội sinh viên, an ninh - quốc phòng, công tác truyền thông tuyển sinh và các công tác khác khi được trưởng khoa ủy quyền.

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán

TS. Nguyễn Quang Hòe

 

3

 

-  Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của bộ môn Khoa học tự nhiên, lưu giữ hồ sơ, văn bản của bộ môn theo quy định.

- Giảng viên Toán

- Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học tự nhiên

TS. Phan Trọng Tiến

 

4

 

- Phó trưởng Khoa Sư phạm

- Giảng viên Toán

- Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học tự nhiên

ThS. Nguyễn Kế Tam

 

5

 

- Giảng viên Toán

- Chủ nhiệm lớp VB 2 Toán K60

- Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học tự nhiên.

NCS. ThS. Lê Thị Bạch Liên

 

6

 

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K57.

-  Sinh hoạt tại bộ môn Toán. 

ThS. Trần Mạnh Hùng

 

7

 

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K59 liên thông và  ĐHSP Toán K59 văn bằng 2. 

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

TS. Hoàng Thị Duyên

 

8

 

- Giảng viên Toán

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn,  Khoa.

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K61 (hệ văn bằng 2).

-  Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học tự nhiên.

ThS. Trần Hồng Nga

 

9

 

- Phó hiệu trưởng

-  Sinh hoạt tại bộ môn Toán

TS. Bùi Khắc Sơn

 

10

 

- Phó hiệu trưởng, phụ trách chức danh Hiệu trưởng

-  Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

 

11

 

-  Phó trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên.

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Hóa K62; ĐHSP Hóa K61 (Liên thông) và ĐHSP Hóa K62 (liên thông).

-  Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

ThS. Nguyễn Đức Minh

 

12

 

- Phó giám đốc trung tâm đào tạo thường xuyên

- Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

ThS. Trần Đức Sỹ

 

13

 

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn và Khoa.

- Chủ nhiệm các lớp ĐHSP Hóa K61 (VB2)

-  Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

TS. Nguyễn Thị Minh Lợi

 

14

 

-  Phó Trưởng Phòng Đào tạo

-  Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

NCS. ThS. Lý Thị Thu Hoài

 

15

 

- GV kiêm Phụ trách phòng Thực hành – Thí nghiệm Hóa học.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn và Khoa.

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Lý VB 2 K60, ĐHSP Toán LT K62.

-  Sinh hoạt tại bộ môn KHTN.

 

TS. Nguyễn Mậu Thành

 

16

 

-  Phó Trưởng Bộ môn Khoa học tự nhiên

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Vật lý Liên thông K62

-  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên môn Vật lý

- Phụ trách công tác đào tạo ngành ĐHSP Vật lý theo sự phân công của Trưởng Bộ môn Khoa học tự nhiên, Trưởng Khoa Khoa học cơ bản.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

NCS. ThS. Trần Ngọc Bích

 

17

 

- Chủ nhiệm các lớp: ĐHSP Vật lý VB2 K59, ĐHSP Ngữ văn VB2 K62, ĐHSP Ngữ văn Liên thông K62

-  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên môn Vật lý

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

18

 

-  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên môn Vật lý

- Kiêm nhiệm phụ trách Phòng thực hành-thí nghiệm Vật lý

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K59

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

TS. Lê Thị Diệu Hiền

 

19

 

- Nghiên cứu sinh tại Nga.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

NCS. ThS. Lê Thị kiều Oanh

 

20

 

 

- Nghiên cứu sinh tại Nga.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

NCS. ThS. Phạm Thị Thanh Hương

 

21

 

- Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học tự nhiên

NCS. ThS. Trần Thị Hoài Giang

 

22

 

- Trưởng khoa Sư phạm

- Giảng viên chính, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

 

23

 

- Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Lương Hồng Văn

 

24

 

- Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Trương Thị Thanh Thoài

 

25

 

- Phó Trưởng phòng Đào tạo

- Giảng viên chính, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

 

26

 

- Phó Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

- Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Trần Thị Mỹ Hồng

 

27

 

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Nguyễn Thị Hoài An

 

28

 

- Viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

 

29

 

- Chủ tịch Liên chi Hội Sinh viên Khoa Khoa học cơ bản

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Đặng Lê Thuỷ Tiên

 

30

 

- Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Khoa học xã hội

- GVCN Lớp ĐHSP Lịch sử VB2 K61

- Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Lê Trọng Đại

 

31

 

- Chi ủy Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

- Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản

- GVCN Lớp ĐHSP Lịch sử LT K60

- Giảng viênBộ môn Khoa học xã hội

ThS.NCS. Lại Thị Hương

 

32

 

- NCS tại Trung Quốc

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS.NCS.Trần Thị Tuyết Nhung

 

33

 

- Viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Giảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Dương Vũ Thái

 

34

 

- Trưởng phòng Đào tạo

- Giảng viên chính, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

TS. Trương Thị Tư

 

35

 

- Trưởng phòng CTSV

- Giảng viên chính, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

ThS.NCS. Vương Kim Thành

 

36

 

- Phó Trưởng bộ môn Bộ môn Khoa học xã hội

- GVCN Lớp ĐHSP Ngữ văn LT K61, ĐH Địa lý học LT K62

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. NCS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

 

37

 

- GVCN Lớp ĐHSP Ngữ văn CQ K59, K61

- Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

 

38

 

- Giáo vụ khoa Khoa học cơ bản

- GVCN Lớp ĐH Địa lý du lịch CQ K60+61, ĐHSP Vật lý LT K61

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

39

 

- Viên chức Phòng Đào tạo

- Giảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Khoa học xã hội

 

ThS. Lê Thị Thu Hiền

 

40

 

- Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Khoa học cơ bản

- GVCN Lớp ĐHSP Lịch sử LT K61, ĐHSP Toán VB2 K62

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Dương Thị Mai Thương

 

41

 

- NCS tại Trung Quốc

- Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

ThS.NCS. Lê Thị Mai Hương

 

42

 

 

 

- Văn thư khoa

- Phụ trách công tác văn phòng khoa, tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc giải quyết các vấn đề về văn thư, lưu trữ hồ sơ, trực tiếp theo dõi và bảo quản cơ sở vật chất tại văn phòng khoa.

- Phụ trách website của Khoa

 

CN. Nguyễn Thị Khánh Chi

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Giới thiệu chung 7/31/2017 9:21:12 AM

  Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 7/31/2017 9:20:47 AM

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN 7/7/2017 7:40:56 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình