Công khai ĐBCLGD

Biểu mẫu 18 BM Toán

11/22/2018 9:02:19 AM
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Biểu mẫu 18

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

ĐƠN VỊ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT

Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm

Trung cấp sư phạm

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Khối ngành V

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

 

 

 

 

 

4

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

5

Khối ngành V

 

 

 

 

 

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Lớp ĐHSP Toán K57

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Các không gian hàm

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Giải tích hàm 2

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Giải tích số

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN)

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Lý thuyết cơ sở Groebner

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Lý thuyết môđun

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Lý thuyết ổn định của PT vi phân (Thay thế KLTN)

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

4

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Lý thuyết ổn định

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Quy hoạch tuyến tính

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Xác suất thống kê

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

Lớp ĐHSP Toán K58

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Độ đo tích phân

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Giải tích hàm 1

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Hình học vi phân

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Hình học xạ ảnh

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Phát triển chương trình môn Toán ở phổ thông

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Phương pháp dạy học, THDH các nội dung môn Toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

4

Học kỳ 2

 Thi viết

 

Lớp ĐHSP Toán K59

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Giải tích 4

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Hàm biến phức

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Hình học affin và Hình học Euclide

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Hình học giải tích

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Không gian mêtric - Không gian tô pô

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Lịch sử toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Lý luận dạy học môn toán

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Phần mềm dạy học toán

 

2

Học kỳ 1

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 1

 Thi viết

 1.  

Phương trình vi phân

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

2

Học kỳ 2

 Thi viết

 1.  

Số học

Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên 

3

Học kỳ 2

Thi viết

 

 

 

 

 

 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1

 

 

 

2

 

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

1

Tiến sĩ

 

 

 

 

2

Thạc sĩ

 

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT

Tên đơn vị đặt hàng đào tạo

Số lượng

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Kết quả đào tạo

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong nước và quốc tế

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT

Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá/Công nhận

Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục

Giấy chứng nhận/Công nhân

Ngày cấp

Giá trị đến

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2018

 

                     

           NGƯỜI LẬP BIỂU                                              TRƯỞNG ĐƠN VỊ                              

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình